ﺗﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ

توضیحات

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ :

ﺑﺮﻧﺞ ۳ ﻟﯿﻮﺍﻥ

ﻗﺎﺭﭺ ۵۰۰ ﮔﺮﻡ

ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﻗﻠﻤﯽ ۵ ﻋﺪﺩ

ﻧﻤﮏ ﻭ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ

ﺯﺭﺷﮏ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ

ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ

ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ

 

طرز تهیه :

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ .

ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﻫﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺑﭙﺰﯾﺪ ﻭ ﺁﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﭼﯿﺪﻥ ﮐﻨﯿﺪ , ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭ ﮐﻒ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ , ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ

ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ , ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﻫﺎﯼ

ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻗﺎﺭﭺ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ , ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﺑﮑﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ

ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼﯾﻢ ﺩﻡ ﺑﮑﺸﺪ.

ﺯﺭﺷﮏ ﺭﺍ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺮ ﺭﻭﯼ ﻏﺬﺍ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

جزئیات

  • نام خوراک : ﺗﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ

گواهینامه ها

حمایت از ما

از کلیه ادارات، ارگان ها، موسسات و یا اشخاصی که تمایل دارند هر گونه حمایت مادی و معنوی را از وگان کلوب داشته باشند از طریق فرم، با ما در ارتباط باشند.

ارتباط با ما

محصولات ارگانیک، سالم و گیاهی (وگان) مشهد

::::::::::::::: آدرس :::::::::::::::
مشهد - میدان شریعتی (تقی آباد) مجتمع زیست خاور طبقه منهای 1 واحد 2101

::::::::::::::: شماره تماس :::::::::::::::
05138521139