درباره وگان کلوب

وگان کلوب از سال ۱۳۹۳ در فضای مجازی فعالیتش را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۵ توانست با قدم گذاشتن در مسیر

سالم و پر عشق فعالیت رسمی را شروع نماید.

سه اصل وگان کلوب : دوستی با محیط زیست، مهربانی با حیوانات، قدمی در مسیر خیرخواهی …